حمل رایگان در تهران

 •   وان هاي توليدي شركت پرشين داراي نشان استاندارد ملي ايران مي باشد.
 •  
 •   وان هاي پرشين داراي 5 سال گارانتي و 25 سال خدمات پس از فروش مي باشد.
 •  
 •   زير سري و دستگيره ها با توجه به محصول، در رنگهاي سبز، سفيد و آبي عرضه مي شود.
 •  
 •   متعلقات از قبيل رنگ زيرسري، دستگيره، شكل شيرآلات و ... ممكن است با تصاوير متفاوت باشد.
 •  
 •   مشتري گرامي شيرآلات به سفارش شما روي وان قرار مي گيرد.
 •  
 •   "چپ" يا "راست" درج شده در كنار نام محصول، نشانگر مكان زيرآب، -هنگامي كه روبروي وان مي ايستيد- است.

 

  تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5

56 *(98) 80 * 180 سانتیمتر

وان کیانا (چپ، راست)  
      کد: 3 / V 777   کد: 4 / V 777  کد: 5 / V 777
    وان با زیرسری سبز يا آبي و زيرآب وان با زیرسری و زيرآب وان با زیرسری و زيرآب
     شاسی  شاسی  شاسی
      پانل جلو   پانل جلو   پانل جلو
        پانل بغل (یک طرف)   پانل بغل (دو طرف)

 

 

                         

55*(80)75*180 سانتیمتر

تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5
  وان رونيا (وسط)
 
 کد: 1 / V 275   کد: 2 / V 275   کد: 3 / V 275   کد: 4 / V 275  کد: 5 / V 275

  وان و زيرآب   وان و زيرآب   وان و زيرآب   وان و زيرآب
   شاسی  شاسی  شاسی  شاسی
      پانل جلو   پانل جلو   پانل جلو
        پانل بغل (یک طرف)   پانل بغل (دو طرف)

                         

55*85*170 سانتیمتر

تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5
  وان آناليا (چپ، راست)
 
 کد: 1 / V 290   کد: 2 / V 290   کد: 3 / V 290   کد: 4 / V 290  کد: 5 / V 290

  وان و زيرآب   وان و زيرآب   وان و زيرآب   وان و زيرآب
   شاسی  شاسی  شاسی  شاسی
      پانل جلو   پانل جلو   پانل جلو
        پانل بغل (یک طرف)   پانل بغل (دو طرف)

                         

55*80*170 سانتیمتر

تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5
  وان ورونا (چپ، راست)
 
 کد: 1 / V 652   کد: 2 / V 652   کد: 3 / V 652   کد: 4 / V 652  کد: 5 / V 652

  وان و زيرآب   وان و زيرآب   وان و زيرآب   وان و زيرآب
   شاسی  شاسی  شاسی  شاسی
      پانل جلو   پانل جلو   پانل جلو
        پانل بغل (یک طرف)   پانل بغل (دو طرف)

 


                          

55*75*170 سانتیمتر

تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5
  وان ليندا (چپ، راست)
 
 کد: 1 / V 210   کد: 2 / V 210   کد: 3 / V 210   کد: 4 / V 210  کد: 5 / V 210

  وان و زيرآب   وان و زيرآب   وان و زيرآب   وان و زيرآب
   شاسی  شاسی  شاسی  شاسی
      پانل جلو   پانل جلو   پانل جلو
        پانل بغل (یک طرف)   پانل بغل (دو طرف)

 

54*70*160سانتیمتر

54*70*170سانتیمتر

54*80 * 180 سانتیمتر

تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5
  وان دايموند(وسط)
 
 کد: 1 / V 270   کد: 2 / V 270   کد: 3 / V 270   کد: 4 / V 270  کد: 5 / V 270

  وان و زيرآب   وان و زيرآب   وان و زيرآب   وان و زيرآب
   شاسی  شاسی  شاسی  شاسی
      پانل جلو   پانل جلو   پانل جلو
        پانل بغل (یک طرف)   پانل بغل (دو طرف)

54*70*140سانتیمتر

 54*70*150سانتیمتر

 54*70*160سانتیمتر

54*70*170سانتیمتر

 54*80*180سانتیمتر

تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5
 //// وان رامانا (وسط)
 
 کد: 1 / V 248   کد: 2 / V 248   کد: 3 / V 248   کد: 4 / V 248  کد: 5 / V 248

  وان و زيرآب   وان و زيرآب   وان و زيرآب   وان و زيرآب
   شاسی  شاسی  شاسی  شاسی
      پانل جلو   پانل جلو   پانل جلو
        پانل بغل (یک طرف)   پانل بغل (دو طرف)

 

  تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5

54 * 70 * 150 سانتیمتر

54 * 70 * 160 سانتیمتر

54 * 75 * 170 سانتیمتر

// وان پرستیلا (چپ و راست)  
 کد: 1 / V 170   کد: 2 / V 170   کد: 3 / V 170   کد: 4 / V 170  کد: 5 / V 170

  وان با دستگیره سفيد و زيرآب   وان با دستگیره وزيرآب   وان با دستگیره و زيرآب   وان با دستگیره و زيرآب
   شاسی  شاسی  شاسی  شاسی
      پانل جلو   پانل جلو   پانل جلو
        پانل بغل (یک طرف)   پانل بغل (دو طرف)

 

  تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5

54*(87) 70 * 160 سانتیمتر

54*(87) 70 * 170 سانتیمتر

/ وان البا (چپ، راست)  
      کد: 3 / V 225   کد: 4 / V 225  کد: 5 / V 225
      وان با دستگیره، زیرسری، آبشار سبز ، آبي يا سفيد و زيرآب وان با دستگیره، زیرسری و آبشار و زيرآب وان با دستگیره، زیرسری و آبشار و زيرآب
     شاسی  شاسی  شاسی
      پانل جلو   پانل جلو   پانل جلو
        پانل بغل (یک طرف)   پانل بغل (دو طرف)

 

  تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5

54 *(85) 70 * 170 سانتیمتر

وان هلنا (چپ، راست)  
      کد: 3 / V 250   کد: 4 / V 250  کد: 5 / V 250
      وان با زیرسری سبز و زيرآب
وان با زیرسری و زيرآب وان با زیرسری و زيرآب
     شاسی  شاسی  شاسی
      پانل جلو   پانل جلو   پانل جلو
        پانل بغل (یک طرف)   پانل بغل (دو طرف)

 

  تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5

55 *(83) 70 * 170 سانتیمتر

وان آسانا (راست)  
      کد: 3 / V 460   کد: 4 / V 460  کد: 5 / V 460
    وان با زیرسری و زيرآب
وان با زیرسری و زيرآب وان با زیرسری و زيرآب
     شاسی  شاسی  شاسی
      پانل جلو   پانل جلو   پانل جلو
        پانل بغل (یک طرف)   پانل بغل (دو طرف)

 

 

                                

         55*100* 150 سانتیمتر          

تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5
  وان مارينا (چپ و راست)
 
 کد: 1 / V 335   کد: 2 / V 335   کد: 3 / V 335   کد: 4 / V 335  کد: 5 / V 335

  وان و زيرآب   وان و زيرآب   وان و زيرآب  
   شاسی  شاسی  شاسی  
      پانل جلو   پانل جلو  
        پانل بغل (یک طرف)  

 

  تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5

 

55 * 102 * 155 سانتیمتر


وان ویکتوریا (چپ)  
      کد: 3 / V 365    
    وان و زيرآب
   
     شاسی    
      پانل جلو    
         

 

  تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5

55 * 100 *151 سانتیمتر

وان سیلویا (چپ)  
      کد: 3 / V 345    
    وان و زيرآب
   
     شاسی    
      پانل جلو    
         

 

  تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5

61 * 120 * 120 سانتیمتر

وان ویولا (وسط)  
      کد: 3 / V 375    
    وان و زيرآب    
     شاسی    
      پانل جلو    
         

 

  تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5

58* 133 * 133 سانتیمتر


وان شاریس (وسط)
 
      کد: 3 / V 650    
    وان با زیرسری سبز و زيرآب    
    شاسی    
      پانل جلو    
         

 

  تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5

(64)59 *  155* 155 سانتیمتر


وان پرنسس (چپ)
 
      کد: 3 / V 750    
    وان با زیرسری سبز يا آبي و زيرآب    
    شاسی    
      پانل جلو    
         

 


                          

57*120*180 سانتیمتر

تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5
  وان آفروديت(راست)
 
 کد: 1 / V 210   کد: 2 / V 210   کد: 3 / V 210   کد: 4 / V 210  کد: 5 / V 210

  وان و زيرآب   وان و زيرآب    
   شاسی  شاسی    
      پانل جلو    
  تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5

69 * (106)100 * 192 سانتیمتر


وان کلیو (وسط)  
 کد: 1 / V 990   کد: 2 / V 990   کد: 3 / V 990   کد: 4 / V 990  کد: 5 / V 990
    وان با دستگیره و زيرآب   وان با دستگیره و زيرآب   وان با دستگیره و زيرآب   وان با دستگیره و زيرآب
   شاسی  شاسی  شاسی  شاسی
      پانل جلو   پانل جلو   پانل جلو
        پانل بغل (یک طرف)   پانل بغل (دو طرف)

 

  تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5

67* 168 * 168 سانتیمتر

وان هاوانا  
     کد: 2 / V 555   کد: 3 / V 555    
   وان و زيرآب
وان و زيرآب    
   شاسی شاسی    
      پانل جلو    
         

 

  تیپ 1 تیپ 2 تیپ 3 تیپ 4 تیپ 5

60* 160 * 160 سانتیمتر

وان کنزیا  
    کد: 2 / V 888      
   وان و زيرآب      
  شاسی      
         
         

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت پرشین محفوظ می باشد